מתרגשים להשיק את האתר החדש שלנו

תקנון

תקנון – "הרווקים של רוני"

1.כללי

אנא קרא הוראות תקנון זה (להלן: "תקנון") בקפידה בטרם ההרשמה לאירוע.

 1. מיזם ההיכרויות "הרווקים של רוני" ו/או "Roni's Singles", שהגתה הבלוגרית והסופרת רוני שינקמן בן-מאיר, בשיתוף איש יחסי הציבור רון חי, ובבעלות עוסק מורשה 558468039 מטעמם (להלן: "העסק"), מספק אירועי שידוכים לרווקים ורווקות ברחבי הארץ ו/או בצורה ווירטואלית.
 2. הינך מודע ומסכים לכך, כי הוראות ותנאי תקנון זה ו/או הוראות ותנאי תקנונים אחרים המפורסמים או שיתפרסמו על ידי העסק מעת לעת, מהווים חוזה התקשרות מחייב בינך לבין העסק בעניין הנושאים המפורטים בו, והינך מסכים לקבל ולנהוג לפי התקנון על כל תנאיו, זאת ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש והתנהגות שייעשו על ידך באירוע, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל מחלוקת בינך לבין העסק ו/או מי מטעמו. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, העסק לא יוכל להבטיח את הרשמתך והשתתפותך באירוע. 
 3. העסק רשאי, בכל עת, לשנות את התקנון, כולו או חלקו, לפי שיקול דעתו הבלעדי. אם המשכת לצרוך את השירות לאחר שנערכו השינויים בתקנון, אזי יראו אותך כמסכים לשינויים כאמור.
 4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, צוות ההפקה יהא רשאי להפסיק ו/או לשנות את אופי פעילות האירועים, כולם או חלקם, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, ללא חובת הנמקה או הודעה מוקדמת, וזאת מבלי שתהיה לך כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך. 
 5. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר נעשה לצורכי נוחות בלבד ותקף גם לגבי נקבה במשמע ולהיפך. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, תקף אף ברבים במשמע ולהיפך. מקום שמדובר באדם, תקף אף כלפי תאגיד. 
 6. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בתקנון ולא ישמשו בפרשנות משפטית.

2.הגדרות

במסמך זה תהיינה משמעותם של המונחים הבאים כמצוין להלן:

 1. "אירוע" – אירוע היכרויות ו/או כנס תרבותי, חינוכי, עסקי, ספורטיבי ואחר, המיועד לציבור מסוים או בלתי מסוים, המועבר בצורה פרונטלית ו/או וירטואלית. האירוע מאורגן תחת השם "הרווקים של רוני" ו/או "Roni's Singles", בהתאם למצוין באתר האינטרנט וברשתות החברתיות, לרבות Instagram ו-,Facebook ובהרשמה בכתובת www.getin.co.il.
 2. "אתר האינטרנט" – אתר האינטרנט של הרווקים של רוני בכתובת: https://www.ronisingles.co.il/
 3. "צוות ההפקה" או "העסק" – רון חי ורוני שינקמן בן-מאיר, לרבות עוסק מורשה שמספרו 558468039.
 4. "צוות ההפקה ו/או מי מטעמו" – צוות ההפקה יכול שיכלול כל עובד של העסק ו/או אדם שהתנדב מרצונו החופשי, כיחיד או כקבוצה, לסייע בכל הפעילויות הקשורות בעריכת האירוע הספציפי מתחילתו ועד סופו. הצוות האמור יכול שיענה לכינוי "הקופידונים של רוני" וכל כינוי אחר השמור לשיקול דעתו הבלעדי של צוות ההפקה. למען הסר ספק, מארח האירוע ועובדיו אינם חלק מצוות ההפקה האמור ו/או מי מטעמו.
 5. "משתתף" – כל אדם אשר משתתף באירוע ו/או נרשם במערכת ההרשמה לאירוע. השתתפות יכול שתהיה קריאה, עיון וצפייה בתכנים, הזמנת שירותים ושימוש בהם, תשלום, העברת מידע אודותיו והשתתפות פיזית ו/או וירטואלית באירוע.
 6. "ספק" – אדם או עסק ביתי ו/או וירטואלי, המספק מוצר ו/או שירות באירוע באופן מתמשך ו/או חד-פעמי, תמורת תשלום ו/או הטבה כזו או אחרת, לרבות פרסום שיווקי של עסקו באמצעות צוות ההפקה באירוע ו/או ברשתות החברתיות. ככל שלא הוגדר מפורשות על-ידי העסק, ספק אינו חלק מצוות ההפקה ו/או מי מטעמו.
 7. "העסקה" – הזמנת כרטיס לאירוע ותשלום עבורו, לרבות קבלת אישור הזמנה ואישור רכישה רשמי מחברת גט אין בדואר אלקטרוני ו/או בהודעה לסלולרי. 
 8.  

 9. "חברת גט אין" – חברת גט אין בע"מ, ח.פ 515441160, הנועדה לספק שירותי רכישת כרטיסים לאירוע, גבייה, מידע ופרסום לעסק ולמשתתפים באירועים.

  3.הצהרות המשתתף

  1. המשתתף מאשר כי הרשמתו והשתתפותו באירוע/ים הינה לאחר שקרא, הבין וקיבל על עצמו את תנאי תקנון זה. 
  2. המשתתף מצהיר כי הינו מבוגר מגיל 18, בין היתר לצורך מכירת משקאות אלכוהוליים במסגרת האירוע, כקבוע בחוק העונשין, התשל"ז-1977, וער לכך שצוות ההפקה יכול לאמת את גילו. במקרה של הפרת סעיף זה, העסק מסיר כל אחריות מהשתתפותו באירוע והמשתתף עשוי להיות מושעה לאלתר מהרשמה והשתתפות באירועים עתידיים, לנצח ו/או לזמן מוגבל, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של העסק. 
  3. המשתתף מאשר כי בהשתתפותו באירוע הוא יימנע מכל פגיעה אפשרית בזכויותיו של העסק, צוות ההפקה ו/או מי מטעמו, משתתף אחר ו/או ספק, לרבות פגיעה בזכויותיו הקנייניות ו/או בזכויות קניין רוחני ו/או בזכות לשם טוב ו/או בזכות לפרטיות ו/או בכל זכות אחרת לפי דין. המשתתף מאשר כי ידוע לו שהפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית של התקנון ועשויה להביא להשעיית השתתפותו מהאירוע הנוכחי ו/או לאלתר, ולהקמת חבות משפטית מצידו כלפי העסק, צוות ההפקה ו/או מי מטעמו וכלפי כל נפגע אחר. 
  4. לצוות ההפקה תעמוד הזכות למנוע ו/או לבטל הרשמה של משתתף לכל אירוע, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי, וללא חובת הנמקה. המשתתף פוטר את העסק מכל טענה ו/או תביעה על רקע מניעה ו/או ביטול הרשמתו לאירוע כאמור.
  5. המשתתף מאשר כי המידע שסיפק בעת הרשמתו לאירוע באתר חברת גט אין הינו אמין ותקף. זאת, בין השאר, על מנת לשפר את חווית ההשתתפות באירועים. התברר למשתתף כי המידע שנמסר על ידו חסר או שגוי, יעדכן המשתתף את צוות ההפקה בעניין במועד מוקדם ככל הניתן. ידוע למשתתף כי מסירה של פרטים כוזבים על ידו מהווה הפרה יסודית של תנאי התקנון, אשר עשויה להביא להשעיית הרשמתו לאירוע מסוים ו/או לאירועים עתידיים, והעסק יהא פטור מכל חבות בגין נזק אשר ייגרם למשתתף בשל כך. זאת, מבלי לגרוע מכל סעד אחר אשר יגיע לעסק על פי דין. 
  6. המשתתף מאשר כי ידוע לו והוא נותן את הסכמתו לכך שמידע אישי הנוגע להשתתפותו באירוע עשוי להיות גלוי לצדדי ג' אחרים, לרבות מי מטעם צוות ההפקה, ספקים וכיוצא באלה.
  7. המשתתף מאשר כי ידוע לו שצוות ההפקה ו/או מי מטעמו אינו צד לכל התקשרות שתתקיים בינו לבין משתתף אחר באירוע, ספק ו/או כל צד ג' אחר הנוטל חלק באירוע, לרבות המוסד המארח את האירוע ועובדיו, במהלך האירוע ואחריו, ומשכך הוא פוטר את צוות ההפקה ו/או מי מטעמו מכל חבות כאמור. 
  8. המשתתף מאשר כי אין ולא מתקיימים בין צוות ההפקה לבינו יחסי עובדי מעביד, יחסי סוכנות או יחסי שותפות כמשמעותם על פי כל דין, ועל כל המשתמע מיחסים אלה. המשתתף לא יציג את עצמו כנציג, סוכן, מתנדב או עובד של העסק, וצוות ההפקה ו/או מי מטעמו לא יהא אחראי ולא יחוב בגין כל מעשה, מחדל או מצג אשר יעשה המשתתף בניגוד לאמור לעיל. 
  9. המשתתף מצהיר כי רכישת הכרטיסים לאירוע נעשית לשימושו האישי ועבורו בלבד, וידוע לו כי חל איסור מפורש לרכוש כרטיסים לשימוש מסחרי בהם, לרבות מכירה חוזרת. העסק יהא רשאי, בכל עת, להגביל משתתף לרכישה של מספר מסוים של כרטיסים ו/או לרכישת כרטיס אחד בלבד, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי. 

   4. הרשמה לאירועים ורכישת כרטיסים
  1. באפשרותך להירשם ולרכוש כרטיסים לאירועים באמצעות לחיצה על הקישור ('Link') המפנה לאתר חברת גט אין. יובהר כי הקישור יכול שיתפרסם בכל עת, באתר האינטרנט RoniShe ו/או בעמודי הרשתות החברתיות של העסק, לרבות Instagram ו-,Facebook בכל דרך וצורה שהיא, והכול בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של העסק. 
  2. במסגרת ההרשמה לאירוע באתר חברת גט אין תתבקש להזין פרטים אישיים, וביניהם שמך המלא, מספר טלפון, כתובת דוא"ל, תעודת זהות, תאריך לידה, גיל, מין, עיר מגורים, שם משתמש ב-Facebook וב-Instagram ופרטים נוספים הנוגעים אליך. העסק יהא רשאי לדרוש להוסיף פרטי מידע הנוגעים למשתתף מעת לעת, מכל סיבה שהיא. ככל שתבחר שלא לספק את המידע המעודכן האמור, הרי שאתה עלול לאבד את היכולת להירשם ולהשתתף באירועים והינך פוטר את העסק מכל טענה בעניין. 
  3. לעסק בלבד עומדת הזכות לשנות, בכל עת, את התנאים להרשמה ורכישת כרטיסים כאמור, בין היתר, מחיר הרכישה, הכמות לרכישה, התאמת פרופיל המשתמש לאירוע, זמינות כרטיסים פנויים לרכישה וכדומה, בהתאם להחלטת העסק מכל סיבה שהיא ובהתאם לדין. 
  4. מחיר הכרטיסים להשתתפות באירוע נקבע על ידי העסק, נקוב בשקלים חדשים וכולל מע"מ. עם זאת, מחיר הכרטיסים אינו כולל עמלת רכישה הנגבית ונקבעת על ידי חברת גט אין. 
  5. משהושלם תהליך הזמנת כרטיסים בהתאם לנדרש על ידי העסק וחברת גט אין, יישלח אישור בדבר הזמנת כרטיסים לכתובת הדואר האלקטרוני של המשתתף (להלן: "אישור הזמנה"). מובהר כי אין לראות באישור הזמנה כאישור סופי של רכישת הכרטיסים להשתתפות באירוע והוא מהווה אישור לקליטת העסקה באתר חברת גט אין גרידא.
  6. בכפוף להשלמת הליך ההרשמה לאירוע, וכפי שהוסכם בין חברת גט אין לבין העסק ואישור התשלום בגין הזמנת הכרטיסים על ידי חברות האשראי, הבנק או גורם רלוונטי אחר, יועבר לכתובת הדואר האלקטרוני של המשתתף אישור רכישה סופי וכן הודעה לסלולרי בצירוף ברקוד אשר מהווים אישור להשתתפות באירוע (להלן: "אישור רכישה"). למען הסר ספק, העסקה מושלמת בקבלת אישור רכישה סופי בלבד, לצורך מניין ימי הביטול.
  7. מובהר כי העסק רשאי שלא לאשר את ההרשמה לאירוע ו/או הרכישה של הכרטיסים על ידי המשתתף באירוע, מכל סיבה שהיא, וללא חובת הנמקה. ככל שהעסק לא יאשר את ההרשמה ו/או הרכישה על ידי המשתתף, מכל סיבה שהיא, המשתתף לא יחויב בתשלום בגין ההזמנה והעסק לא יהא אחראי ולא יחוב כלפי המשתתף או כלפי צד שלישי אחר בגין אי אישור הרכישה. 
  8. בכפוף לאישור הרכישה, תשלח חברת גט אין למשתתף כרטיס השתתפות באירוע באמצעות הדוא"ל. מובהר כי אין בהזמנת הכרטיסים כדי ליצור התקשרות כלשהי בין העסק למשתתף הנוגעת לאירוע, ולא תישמע כל טענה כלפי העסק בגין כל נזק ישיר או עקיף שייגרם למשתתף עקב ההרשמה ו/או אגב רכישת הכרטיסים להשתתפות באירוע. 
  9. לשם כניסה לאירוע, חובה על המשתתף להציג עותק מודפס של אישור הרכישה ו/או מספר ברקוד שנשלח למכשיר הסלולרי שלו בעת אישור הרכישה. 
  10. המשתתף נותן את הסכמתו לקבלת מידע וחומר פרסומי הנוגע לאירוע אליו ביצע המשתתף הזמנת כרטיסים כמו גם לאירועים אחרים שלהערכת העסק עשוי שיהיה למשתתף עניין בהם. משלוח המידע והחומר הפרסומי עשוי להיות בדוא"ל, במסרונים או בכל דרך מקובלת אחרת. 
 
 
5.ביטולים והחזרים
  1. ביטול רכישה וקבלת החזר כספי תתאפשר בהתאם לדין, באמצעות פנייה בכתב בעניין זה לצוות ההפקה בכתובת הבאה: [email protected] (כנקבע בדרכי ההתקשרות מטה), ובכפוף למתן אישור של צוות ההפקה לביטול האמור. 
  2. בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, הינך רשאי לבטל את רכישת הכרטיסים ולקבל בחזרה את אותו חלק ממחיר הרכישה ששולם על ידך, תוך ארבעה עשר (14) ימים מיום אישור הרכישה או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי הרכישה, לפי המאוחר ביניהם. עם זאת, הרכישה לא תהיה ניתנת לביטול אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שלושה (3) ימי עסקים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור להתקיים האירוע שאליו נרכשו הכרטיסים. 
  3. לא ניתן לבטל את הרכישה לאחר איסוף הכרטיס וכניסה למתחם האירוע. 
  4. אובדן אישור הרכישה לא יזכה את המשתתף בהחזר כספי או בהשתתפות באירוע אחר. 
  5. בכל מקרה של ביטול הרכישה כאמור ישולם על ידך דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מסכום הרכישה או 100 ש"ח, לפי הנמוך ביניהם, למעט במקרה בו בוטלה הרכישה על ידך עקב הפרה, פגם, אי התאמה או אי-קיום האירוע, כמפורט בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, שאז לא ייגבו ממך דמי ביטול. 
  6. במידה והינך אדם בעל מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, אתה תהיה רשאי לבטל את הרכישה בתוך ארבעה (4) חודשים מיום הרכישה ובתנאי שמועד הביטול אינו חל בתוך שבעה (7) ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו מתקיים האירוע, ובלבד שבוצעה פנייה לצוות ההפקה בהודעת ביטול בכתב. ביטול רכישה לפי סעיף זה מותנה בהצגת תעודה המוכיחה כי הינך אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש.
  7. בכל מקרה בו בוטל אירוע מכל סיבה שהיא, תבוטל הרכישה על ידי חברת גט-אין והעסק יוכל באמצעות חברת גט אין להחזיר למשתתפים שביצעו רכישה של כרטיסים את כספם, תוך שלושים (30) ימים ממועד קבלת הודעת הביטול ובהתאם למחיר ששולם בפועל, בניכוי דמי ביטול בסך 5% ממחיר הרכישה או 100 ש"ח, לפי הנמוך ביניהם, וזאת למעט עמלת הרכישה לה זכאית חברת גט אין. בכל מקרה בו יחולו עלויות בגין ביצוע הביטול ו/או הזיכוי, יחולו הן על המשתתף שנרשם לאירוע והן יקוזזו מהסכום המוחזר. 
  8. העסק יהא רשאי לבטל כל רכישה בהינתן יסוד סביר להניח כי זאת נעשתה תוך כדי הטעיה ו/או שימוש לרעה ו/או ניצול ו/או בזדון ו/או לשם פגיעה בצוות ההפקה ו/או מי מטעמו, ו/או בניסיון לכל אחד מאלה, ו/או בכל אופן אחר הנוגד את התקנון ו/או את הדין ו/או בכל אופן העלול לגרום נזק מכל מין וסוג שהוא לעסק ו/או לכל אדם אחר. ביטל העסק רכישה כאמור, יודיע למשתתף על ביטול הרכישה ו/או על אי אישור ההרשמה כלל, והמשתתף יהיה רשאי או לא יהיה רשאי לקבל החזר כספי בהתאם להוראות הדין.
  9. בנוסף לאמור לעיל, העסק יהא רשאי לבטל רכישה, כולה או חלקה, בין היתר, במקרים הבאים: 
   1. במקרה שנפלה טעות, בין אם במחיר הכרטיס לאירוע ובין אן בתיאורו, לא תחייב טעות זאת את העסק;
   2. אם חלה טעות בהדפסה ו/או בתיאור האירוע ו/או בתנאי האירוע ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני הרכישה ו/או טעות בהזנת הפרטים האישיים על ידי המשתתף;
   3. אם ארעה תקלה בתקשורת אשר גרמה לשיבוש כלשהו בהרשמה ו/או בביצוע הרכישה;
   4. במקרה של כוח עליון ו/או פעולות איבה ו/או פעולות מלחמה ו/או טרור, המונעים את המשך ההרשמה ו/או את המשך ביצוע הרכישה באתר חברת גט אין ו/או את קיום האירוע; 
   5. אם יתברר לעסק כי הרכישה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המשתתף ו/או של צד ג' כלשהו, ו/או שהמשתתף ו/או צד ג' כלשהו מתכוונים לבצע פעילות בלתי חוקית במהלך ההשתתפות באירוע, העסק יהא רשאי למנוע מהמשתתף להירשם לאירוע. 
  10. העסק לא יהא אחראי לכל נזק שייגרם למשתתף ו/או לצד ג' כתוצאה מביטול רכישה שבוצע בהתאם לתקנון זה או בהתאם לדין. 

   6.הגבלת אחריות
  1. העסק עושה מאמץ על מנת שההשתתפות באירועים תהיה רצופה וללא הפרעות. עם זאת, העסק אינו מתחייב לכך שההשתתפות תהיה ללא טעויות ו/או תקלות ו/או מבלי נזקים, קלקולים, כשלים בהפעלה או בתקשורת (להלן: "נזקים"). המשתתף פוטר את העסק, צוות ההפקה ו/או מי מטעמו מכל טענה ו/או תביעה בעניין נזק ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכיוצא בזה שייגרמו לגופו או לרכושו עקב הנזקים, לפני האירוע, במהלכו או לאחריו. 
  2. מבלי לגרוע מכלליות האמור, צוות ההפקה ו/או מי מטעמו לא יהא אחראי לכל נזק העלול להיגרם ו/או שייגרם לציוד מחשבים ו/או מכשירים סלולאריים ו/או אחר, לרבות אובדן ו/או גניבה של ציוד אישי, כתוצאה מהשתתפות באירוע, והמשתתף מוותר בזאת על כל טענה כלפי צוות ההפקה ו/או מי מטעמו בעניין זה. 
  3. העסק לא יישא בכל אחריות כלפי המשתתף בכל מקרה בו לא תתאפשר לו גישה ו/או אפשרות להשתתף באירוע, כולו או מקצתו, ובכלל זה במקרה של הרחקת המשתתף ממתחם האירוע עקב אלימות ו/או החזקת חומרים מסוכנים ו/או החזקת נשק ו/או מכל טעם אחר, ו/או במקרה שתימנע כניסתו אל מתחם האירוע עקב איחור ו/או מכל טעם אחר שייראה לצוות ההפקה. למשתתף לא תהיה כל טענה כלפי העסק במקרה שבו יורחק ממתחם האירוע ו/או לא יורשה להיכנס אליו וכיוצא באלה, והמשתתף לא יהא זכאי לקבל החזר כספי ו/או כל סכום אחר מהעסק.
  4. צוות ההפקה ו/או מי מטעמו לא יהא אחראי, כלפי משתתף או כל צד ג' בשל נזק כזה או אחר הנוגע לנזק רפואי ו/או פיזי ו/או עסקי ו/או למוניטין ו/או עקיף, אשר נובע ו/או נוגע לכל השתתפות באירוע, אפילו היה צוות ההפקה מודע לאפשרות שיארע נזק מסוג זה. לעניין זה, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא. 
  5. העסק שומר לעצמו כל זכות, בכל עת, לעדכן ו/או להסיר פרסומים הנוגעים לאירועים, לפני ואחרי אישור הרכישה והרשמת המשתתפים, או להגביל גישה של משתתף אחד או רבים לאירוע, לנצח ו/או לזמן קצוב, זאת ללא מתן הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. 
  6. לא יראו בצוות ההפקה ו/או מי מטעמו כאחראי או צד להתקשרות בין המשתתף באירוע וכל צד ג' אחר, בקשר לרכישת מוצרים ו/או שירותים מכל סוג שהוא. כמו כן, לא תקום למשתתף כל טענה ו/או תביעה כלפי צוות ההפקה ו/או מי מטעמו בקשר עם התקשרות כאמור.
  7. צוות ההפקה ו/או מי מטעמו יעשה ככל יכולתו על מנת לשמור על המידע האישי אשר נמסר לו על ידי המשתתף בהרשמתו ובמהלך האירוע. עם זאת, צוות ההפקה ו/או מי מטעמו לא יישא בכל אחריות בשל כל חשיפה, אובדן או גניבה אשר ייגרמו למשתתף במקרה של גישה לא מאושרת למידע האישי אשר סיפק בהרשמתו באתר חברת גט אין, ברשתות החברתיות, לרבות Facebook ו-Instagram, או בהשתתפותו באירוע.
  8. מובהר כי האירועים מהווים פלטפורמה לשימושם ולהנאתם של משתתפים אחרים, והמשתתף לא יראה בעסק אחראי והעסק לא יחוב כלפי המשתתף על רקע של התנהגות בלתי הולמת ו/או בניגוד לדין שמשתתפים אחרים יעשו באירועים. 
  9. העסק לא יהא אחראי לתכנים שמפורסמים ו/או נאמרים באירוע, לרבות המלצות, ואין לראות בהם משום עצה מקצועית ו/או ייעוץ ו/או המלצה, וכל משתתף המסתמך עליהם ו/או נוהג על פיהם עושה זאת על אחריותו בלבד.

 7.קניין רוחני

  1. מלוא זכויות הקניין הרוחני המשתקפות באירועים נשוא התקנון מהוות את קניינו הבלעדי של העסק, זאת לרבות כל זכות בפטנטים, בזכויות יוצרים, בסימני מסחר, בעיצובים, במדגמים, ביישום, בקובץ גרפי, בטקסט וכל דבר המהווה סוד מסחרי. אין בתנאי תקנון זה ו/או בהשתתפות באירוע כדי להקנות למשתתף, למי מטעם צוות ההפקה, לספק, למארח ו/או כל צד ג' זכות כלשהי בתכני האירוע ו/או במידע שנאסף במהלכו. 
  2. על המשתתף חל איסור להעביר ו/או להמחות ו/או למכור ו/או להשכיר ו/או לשדר בפומבי ו/או להעתיק ו/או לשכפל מי מבין התכנים ו/או הפעילויות באירוע, בחלקם או בשלמותם.
  3. מעצם ההשתתפות באירוע יש משום אישור כי לא ייעשה כל שימוש שיש בו כדי להפר את זכויותיהם של אחרים, לרבות זכויות קניין רוחני. העסק לא יחוב בנזק שייגרם לצד ג', לרבות ספקים, על רקע שימוש שיעשה משתתף באירוע שיפר את זכויותיו של צד ג'. המשתתף ישפה את העסק בגין כל חבות שתקום להם עקב השימוש שיעשה באירוע כאמור.
  4. מובהר כי הערות או הצעות הנוגעות לפיתוח ו/או לעיצוב ו/או לשיפור תכני האירועים שתעביר לצוות ההפקה ו/או למי מטעמו, במהלך האירוע ו/או במילוי משובים ו/או סקרים אחריו, לא יקנו לך כל זכות באירוע ו/או בתכניו, ואתה נותן בזאת רישיון בלתי הדיר וכלל עולמי לעסק לעשות שימוש, ללא כל תמורה מצידך, בכל הצעה כאמור. 
  5. השם המסחרי של המיזם "הרווקים של רוני", הנושא את שמה של בעלת המיזם רוני שינקמן בן-מאיר, לרבות הלוגו של המיזם "הרווקים של רוני" ו-"הקופידונים של רוני", הינם רכוש בלעדי של העסק, ולא יעשה בהם שימוש בלי אישור מראש ובכתב של העסק.


   8. פרטיות וסודיות המידע

  1. מדיניות הפרטיות העדכנית כפי שמתפרסמת באתר החברה גט אין בכתובת: www.getin.co.il מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה. 
  2. ידוע לך כי לא חלה עליך כל חובה לספק מידע במהלך ההשתתפות באירוע אלא בהתאם לרצונך החופשי. 
  3. מעצם ההרשמה וההשתתפות באירוע אתה באופן עצמאי ומרצונך החופשי, מאשר את מדיניות הפרטיות של חברת גט אין, ובכלל זאת מאשר לעסק לאסוף ולהשתמש במידע האישי שתמסור לפני האירוע, במהלכו ולאחריו. 
  4. העסק וחברת גט אין נוקטים אמצעים לסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתתפים ושמירת אנונימיות הנרשמים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט, ועל כן לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד צוות ההפקה ו/או מי מטעמו עקב הנזקים, תלות ו/או שיבושים כאמור, ואתה מוותר על כל תביעה כאמור.
  5. העסק נוקט באמצעי זהירות מקובלים וסבירים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. חרף האמור, תיתכן פגיעה בסודיות המידע, עקב מקרים שאינם בשליטת העסק ו/או הנובעים מכוח עליון ו/או מפעילות זדונית של צד ג'. ידוע לך ואתה מאשר ומסכים כי צוות ההפקה ו/או מי מטעמו לא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, שייגרם לך ו/או למי מטעמך, אם המידע יאבד, ייחשף או אם יעשה בו שימוש לא מורשה מכל סוג שהוא. 
  6. הינך מאשר לעסק לעשות שימוש במידע שעבר לידיו בהרשמה לאירוע ובמהלכו, לרבות שימוש מסחרי, בהתאם לכל דין, וכן הינך מאשר כי כל מידע שהתקבל בעסק אגב האירוע הינו קניינו הבלעדי של העסק. 
 1. דין וסמכות שיפוט
  1. הינך מבין, מסכים ומאשר כי על תקנון זה חל הדין הישראלי בלבד וכי לבתי המשפט המוסמכים המצויים במחוז מרכז, ישראל, תהיה סמכות שיפוט בלעדית בכל מקרה של מחלוקת, תלונה או תביעה הנוגעת לתקנון ו/או לאירוע ו/או לשירות המוצע ברשתות החברתיות ו/או כל תביעה שצוות ההפקה ו/או מי מטעמו הינם צד לה. 
 • שונות 
  1. תנאי תקנון זה מייצגים את מלוא הסמכות בנוגע להרשמה ו/או לשירותים המסופקים באירועים, וכל שינוי בהם יתאפשר רק בהסכם בכתב עם העסק. 
  2. אם ייקבע כי הוראה כלשהי שבתנאי התקנון אינה ניתנת ליישום, אזי תנוסח הוראה זו מחדש, אולם רק ככל הנחוץ על מנת לעשותה להוראה הניתנת לאכיפה.
  3. העסק רשאי, בכל עת, לשנות את תנאי התקנון, כולם או חלקם, באמצעות פרסומם בעמוד ההרשמה באתר חברת גט אין. מוסכם כי המשך ההרשמה שלך לאירועים, לאחר שהובא לידיעתך שינוי בתנאי התקנון, יהווה את הסמכתך לשינוי האמור. 
  4. אי מימוש זכויות צוות ההפקה ו/או מי מטעמו על פי תנאי תקנון זה אין משמעותם וויתור עליהן. 
  5. המשתתף אינו רשאי להעביר ו/או להמחות את זכויותיו לאחר. 
  6. העסק רשאי להעביר ו/או להמחות את חלק ו/או את מלוא זכויותיו ו/או חובותיו לכל צד ג', בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
 

פרטי התקשרות עם העסק:

כתובת דוא"ל: [email protected]

כתובת Facebook: https://www.facebook.com/groups/2485028245071272/

כתובת Instagram: https://www.instagram.com/ronis_singles/

כל הודעה שתישלח על ידינו לתיבת הדואר האלקטרוני או לסלולרי אשר נמסר לנו על ידך, בין היתר במהלך שימושך באתר חברת גט-אין, תיחשב כנמסרת לתעודתה בתום 12 שעות ממועד שליחתה.

תקנון זה תקף ליום: 13.11.2021

דילוג לתוכן