מתרגשים להשיק את האתר החדש שלנו

מדיניות ביטולים

מדיניות ביטולים – הרווקים של רוני 

לקוח/ה יקר/ה, אנו מודים לך על בחירתך לרכוש את אחד ממוצרנו (להלן: "המוצר") מבית המיזם "הרווקים של רוני", שבבעלות עוסק מורשה 558468039 (ראו גם: "המיזם" או "העסק"). בטרם הרכישה, וכתנאי להתקשרות בין הצדדים, הנך מתבקש/ת לקרוא מדיניות זו במלואה ובעיון. 

 • אספקת המוצר
  1. המוצר יסופק לכתובת שהוקלדה על ידי הלקוח/ה בטופס ההזמנה תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, ובכפוף לאישור של חברת האשראי על ביצוע העסקה. זמני המשלוח המפורטים לעיל הינם משוערים ויימנו החל ממועד אישור ההזמנה על ידי חברת האשראי. 
  2. המשלוחים ואספקת המוצר/ים תבוצע באמצעות חברת משלוחים מטעמו של העסק – חברת "זיגזג דיוור ולוגיסטיקה", בימים א'-ה' שהינם ימי עבודה, למעט ימי חג, ערבי חג, חול המועד, ימי זיכרון וכן ימים שחלים בהם עיצומים או שביתה המונעים את ביצוע המשלוח (להלן: "ימי עסקים"), בין השעות 8:00-20:00. 
  3. אספקת המוצר אל היעד המבוקש על ידי הלקוח/ה בטופס ההזמנה תתבצע בתוך 7-14 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה. יובהר כי ייתכנו עיכובים במועדי האספקה כפי שצוינו בסעיף זה ולעיל, התלויים בצד ג', שאינם תלויים ואינם בשליטת העסק, והעסק לא יישא באחריות לאיחור במועד אספקת המוצר מכל סיבה שאינה בשליטתה.
  4. לא יבוצעו משלוחים ליישובים בעלי סיכון ביטחוני.
  5. חברת המשלוחים לא תשאיר את המוצר בפתח הבית או בפתח דירת המען, אלא אם התקבל אישור מטעם הלקוח/ה בהודעת SMS או בשיחה טלפונית עם השליח. 
  6. ככל שלאחר ביצוע ההזמנה יתגלה לעסק כי לא ניתן לספק את אחד או יותר מהמוצרים שנרכשו במסגרת ההזמנה, לרבות משום שאינו קיים במלאי (אף אם בעת ביצוע ההזמנה הוצג כקיים במלאי), לא יהא העסק מחויב לספק את המוצר ללקוח/ה, ולא יחויב הלקוח/ה בתשלום על המוצר שלא ניתן לספקו, וללקוח/ה לא תהיה כל טענה נגד העסק בעניין זה. סעיף זה יחול גם במקרה של כוח עליון, לרבות מלחמה, פעולות איבה, מצבי חירום ונזקי טבע. 
  7. העסק אינו יהא אחראי במקרים בהם המוצר אינו מגיע ליעדו מסיבות הקשורות בלקוח/ה ואינן בשליטת העסק, לרבות ציון פרטים שגויים ו/או לא מדויקים בטופס ההזמנה ו/או מכיוון שהלקוח/ה לא היה נוכח/ת בכתובת שהזין במועד הנקוב ו/או מכיוון שהלקוח/ה סירב/ה לקבל את המוצר. העסק אינו מתחייב לדאוג למשלוח חוזר במקרים כאמור בסעיף זה. אחריות כאמור לא תוטל במקרה של שביתה בקרב חברת המשלוחים ו/או הספקים ו/או היצרנים של המוצר, כולם או חלקם. 


 • ביטול העסקה
  1. לקוח/ה רשאי/ת לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, והתקנות מכוחו, תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או ממועד קבלת חשבונית המס, לפי המאוחר מביניהם. 
  2. על אף האמור לעיל, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה או מיום קבלת המוצר, לפי המאוחר מביניהם. העסק יהיה רשאי לבקש מהלקוח שלעיל תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין. 
  3. במקרה של ביטול העסקה עקב פגם במוצר, תבוצע בדיקה מול הלקוח/ה, ובמידת הצורך יתואם המועד לאיסוף המוצר. החזר כספי וביטול עסקה יבוצע בהתאם להוראות הדין. הנך מתבקש/ת לשמור את האסמכתא בגין ביצוע ההזמנה וכן להימנע משימוש במוצרים אשר בכוונתך להחזיר. 
  4. במקרה של ביטול העסקה עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו, יוחזר אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח/ה ויבוטל החיוב בשל העסקה, בתוך 14 יום מיום קבלת ההודעה על הביטול. 
  5. כל החזר כספי שיינתן על ידי העסק יועבר אך ורק לכרטיס האשראי שדרכו שולמה הרכישה, בניכוי דמי משלוח (ככל שנגבו) ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי. למען הסר ספק, החזר כספי יבוצע בהתאם לתשלום בפועל. 
  6. ביטול העסקה יחויב בדמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הטובין או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם, בהתאם להוראות החוק. 
  7. יובהר כי הזכות לבטל את העסקה לא תחול ביחס לטובין פסידים (מוצרים שעם הגעתם אל הלקוח/ה ומרגע שסופקו לא ניתן להשתמש בהם פעם נוספת או לספקם ללקוח אחר או מוצרים שערכם נאבד פרק הזמן עד החזרת המוצר או מוצרים שיכולים להתקלקל עד החזרתם), הכול בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981. 
  8. אין בזכותו/ה של לקוח/ה לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותו של העסק לתבוע את נזקיו במקרה של החזרת מוצר שערכו פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו בזמן שהיה ברשות הלקוח/ה, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי. על כן, הלקוחות מתבקשים להימנע מעשיית שימוש במוצר ולהחזירו ללא כל פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.  
  9. העסק יהא רשאי לבטל עסקה במקרה של כוח עליון, מלחמה, פעולות ריבה, טרור, סגר מדיני ו/או כל דבר אחר אשר ימנע את ביצוע המכירה באופן תקין. יודגש כי ביטול כאמור יעמוד לעסק גם במקרה שבו נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצע ובין אם בתיאור המוצר. כמו כן, העסק יהיה רשאי לבטל את העסקה במקרה והמוצר אזל מהמלאי לאחר ביצוע ההזמנה. הודעה על ביטול העסקה תימסר ללקוח/ה בדוא"ל או בטלפון, כפי שצוין על ידי הלקוח בטופס ההזמנה. 


 • החלפות והחזרות
  1. לא ניתן להחזיר פריט בודד שנרכש כחלק מהמוצר, אלא רק את המוצר השלם על כל פריטיו. 
  2. החזרת המוצר וקבלת החזר כספי תתאפשר תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת חשבונית המס, לפי המאוחר מבניהם. 
  3. מוצרים שנרכשו בתנאי "מכירה מיוחדת" ו/או בהטבות, יוחזרו על פי אותם תנאי הרכישה, כך שההחזר הכספי יינתן בהתאם לשיעור ההנחה היחסי שניתן בפועל בגין המוצר בעת הרכישה. 
  4. החזרת המוצרים כפופה לשיקול הדעת של העסק, ובכל מקרה חובה כי המוצר הינו חדש לחלוטין, ללא סימנים, פגמים או מדבקות. למען הסר ספק, לא תתבצע החזרת מוצרים ללא הצגת חשבונית מס מקורית להזמנה. 
  5. הלקוח/ה יוכל להחזיר את המוצר באמצעות הגעה לבית העסק בתל-אביב יפו, בשעות הפעילות 09:00-17:00. על הלקוח/ה ליצור קשר עם העסק בטלפון 052-4281831 ולתאם את מועד החזרת המוצר.


 • אחריות
  1. האחריות לטיב המוצרים המוצעים לרכישה חלה על היצרנים של המוצרים. הנתונים המופיעים על המוצרים הם נתונים של יצרניהם, ובאחריותם הבלעדית. העסק רשאי לשנות ו/או להחליף ו/או להוציא, בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, חלק מהמוצרים המרכיבים את המוצר השלם. 
  2. האחריות הבלעדית למוצרי אכילה ושתייה, לטיבם, איכותם ולכל מידע או מצג מטעם העסק בכל הנוגע למהותם, טיבם ואיכותם, לרבות שמות היצרנים ומידע ביחס אליהם, חל על יצרני המוצרים בלבד.
  3. העסק אינו אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם במישרין או בעקיפין, ללקוח/ה ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה, אספקה, הובלת המוצר וצריכתו. 
  4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת העסק ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים ו/או אספקתם ו/או משלוחם ו/או הובלתם, באופן מלא או חלקי, ובדרך כלשהיא ו/או במועדים שנקבעו, ו/או אם יקרו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך ההזמנה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או פגעי מזג אוויר ו/או כל גורם אחר שבינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או יעכב ו/או יפגע בתהליך ההזמנה, רשאי העסק להודיע על ביטול ההזמנה, כולה או מקצתה, או על עיכוב באספקתה וללקוח/ה לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה עקב כך. 


 • בעלות ושמירה על זכויות
  1. המוצר מכיל תכנים שונים המוגנים על ידי דיני זכויות יוצרים, סימנים מסחריים וזכויות קניין אחרות, לרבות טקסט, תמונות, גרפיקה וכדומה, אשר חלקם בבעלות העסק וחלקם בבעלות אחרים. יובהר כי לקוח/ה ו/או כל צד ג' המבצע פעילות בקשר עם המוצר אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר או להשתמש במוצר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה אחרת או לנצל את המוניטין של העסק ו/או את תוכנו של המוצר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה שלשמה נוצר ונמכר המוצר. 
  2. יודגש כי המשחקים אשר מגיעים עם המוצר, מהווים חלק מרכזי ומהותי מהמוצר ועבור העסק. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר הכלול במשחקים המצוינים לעיל, אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מהעסק. 

דרכי ההתקשרות:

ניתן לפנות אלינו בכל שאלה או בירור לגבי המוצר ושאלות הפעילות בדרכים הבאות:

טלפון: 052-4281831.

דוא"ל: [email protected].

כתובת: רח' תל גיבורים 5, קומה 3, תל-אביב יפו. 

מדיניות הביטולים עודכנה בתאריך 1.2.2023. 

דילוג לתוכן